30.8.2019 otevřeno: 216 x

Úpravy pravidel pro soutěže mládeže

Pro tento ročník schválila exekutiva PSH na základě doporučení KM PSH následující úpravy pravidel pro krajské soutěže mladšího a staršího žactva. Hlavní změna se týká vyloučení hráče v části osobní obrana, ostatní zůstalo prakticky nezměněno...

Hraci doba


Mladší žactvo


Hrací doba Skupiny mladších žáků (5 družstev)
: 30 minut - 10 minut hra v systému "osobní obrana", přestávka, 20 minut "klasická" hra dle pravidel házené zahrnující úpravy pravidel v žákovských kategoriích viz. níže, 1 TTO v každém poločasu.

Hrací doba Skupiny mladších žákyň (6 družstev): 25 minut - 10 minut hra v systému "osobní obrana", přestávka, 15 minut "klasická" hra dle pravidel házené zahrnující úpravy pravidel v žákovských kategoriích viz. níže, 1 TTO v každém poločasu.

 
Starší žactvo

   

Hrací doba: 2x15 minut, vyloučení 2 minuty, 1 TTO v každém poločasu

Úpravy pravidel ve všech soutěžních utkáních žactva

 

Exekutiva PSH se na návrh KM PSH rozhodla implementovat pro soutěžní ročník 2019-20 následující úpravy pravidel ve všech soutěžních utkáních žactva, odstupňované podle jednotlivých věkových kategorií. Tyto úpravy jsou závazná pro všechna družstva startující v soutěžích PSH.

 

A.   Kategorie mladšího žactva

 

i.             První část hrací doby utkání obě družstva hrají povinně systém osobní obrany po celém hřišti a přitom hráči útočícího družstva mají povolen maximálně jednoúderový driblink.

 

·         Ke hře s povinným systémem osobní obrany PSH určil první 10ti minutovou část zápasu

·         v případě, že družstvo osobní obranu v rozporu s tímto pravidlem nehraje, rozhodčí přeruší hrací dobu a upozorní odpovědného vedoucího daného družstva. Při opakovaném nedodržování tohoto pravidla rozhodčí nařídí 7m hod pro útočící družstvo. Pokud družstvo odmítne toto pravidlo respektovat, rozhodčí utkání ukončí.

·         jednoúderový driblink znamená povolení pouze jednoho doteku míče s podlahou po zpracování přihrávky nebo jiném získání míče pod kontrolu; toto omezení platí i pro brankáře během hry;

·         pokud se hráč dopustí delšího než jednoúderového driblinku ve vymezené části utkání, odpískají rozhodčí „chybu v hraní s míčem“ a míč získává soupeř;

·         brankář se nesmí zapojovat do útočné akce na polovině soupeře;

·         vyloučený hráč v části utkání s povinnou osobní obranou je ihned nahrazen jiným hráčem tak, aby se stále pokračovalo ve hře s osobní obranou. Vyloučený hráč se může vrátit do hry po uplynutí doby jedné minuty (zapisovatel, nebo časoměřic podá informaci s časem možného návratu hráče formou „lístečku“ s časem). Trest se nepřenáší do druhé části utkání. V druhé části utkání s „klasickou“ hrou je vyloučení dvě minuty. Stále ale platí pravidlo 3 x 2 minuty - červená karta, tresty se tedy sčítají za obě části. 

 

Komentář: Osobní obrannou se rozumí - výchozí postavení hráčů v obraně je takové, že každý bránící hráč zaujme obranné postavení u jednoho hráče soupeře, kdekoliv na hřišti. V průběhu hry, může dojít k situaci, že se útočící hráč uvolní přes svého obránce. V takovém případě, může libovolný bránící hráč zastoupit svého spoluhráče a bránit, tak jiného hráče. Ovšem bránící družstvo se bez prodlení (co nejrychleji) snaží opět zaujmout takové postavení, aby se jednalo osobní obranu. Při rozehrávání volného hodu musí bránící hráči dodržovat třímetrovou vzdálenost. Po rozehrání se opět co nejrychleji snaží zaujmout obranné postavení odpovídající systému osobní obrany. U začínajících hráčů může docházet k nevědomému provinění proti tomuto pravidlu. Je tedy na rozhodčím, aby posoudil, zda se jedná o záměrné porušení pravidla, nebo neúmyslné.

 

  1. Zákaz kombinované obrany po celou dobu utkání

·         za kombinovanou obranu je pro účely tohoto nařízení považováno, když jeden nebo více útočníků (ale ne všichni) jsou bráněni osobně za čarou volného hodu tak, že jim obránce zamezuje opakovaně přijímat přihrávky od spoluhráčů, stále kontroluje jeho pohyb (plně se soustředí pouze na bránění tohoto hráče);

·         povolen je však kombinovaný obranný systém, kde jsou osobně bráněni pouze pivoti;

·         v případě prvního porušení tohoto pravidla v utkání rozhodčí přeruší hru a upozorní odpovědného vedoucího daného týmu. V případě dalšího porušení tohoto pravidla je osobně bránícímu hráči udělen dvouminutový trest.

 

Komentář: Při doporučených ofenzivních systémech obran může docházet k situacím, které jsou podobné postavení s kombinovanou obranou. V takové situaci vždy záleží na posouzení rozhodčího. Za kombinovanou obranu nepovažujeme situaci, kdy bránící hráč přiblížil (téměř obsadil) k útočníkovi bez míče za účelem získat míč, nebo neumožnit přihrávku – v aktivním obranném postavení k hráči s míčem a po ukončení této obranné akce se vrátil zpět do výchozího obranného postavení (odstoupil od útočníka – nevěnuje mu neustálou pozornost jako při osobní obraně). Důležité je také posoudit pohyb útočícího hráče. Pokud „obsazený“ útočící hráč se pohybem do jiného prostoru může uvolnit z dosahu bránícího hráče, tak se nejedná o kombinovanou obranu (protože bránící hráč nevěnuje neustálou pozornost jednomu hráči - nebrání na těsno). V prostoru mezi „šestkou“ a čarou devítimetrového hodu se mohou útočící hráči bránit osobně – pivot, postman, hráč v záběhu za obranu atd.

 

 

  1. Zákaz používání lepidla*

·         rozhodčí upozorní odpovědné vedoucí obou družstev před začátkem utkání na zákaz používání lepidla a zkontrolují, zda družstva nemají lepidlo v prostoru pro střídání

·         míč vybraný pro utkání nesmí být nalepený;

·         při zjištění lepidla resp. lepení během utkání rozhodčí upozorní vedoucího příslušného družstva, který je povinen zajistit nápravu a lepidlo odstranit; případně rozhodčí také vymění hrací míč;

·         při opakovaném porušování tohoto pravidla rozhodčí utkání ukončí.


* Nesmí se používat lepidlo během zápasu a ani hrací míč nesmí být před zahájením utkání nalepený (tedy obalený lepidlem). Samolepicí míče např. SELECT MAXI GRIP jsou povoleny (pro upřesnění: ani na nich ale nesmí být naneseno další lepidlo)   

 

B.   Kategorie staršího žactva

i.             Zákaz kombinované obrany po celou dobu utkání

·         za kombinovanou obranu se považuje, když jeden nebo více útočníků (ne však všichni) jsou bráněni osobně za čarou volného hodu tak, že jim obránce zamezuje přijímat přihrávky od spoluhráčů;

·         povolen je však kombinovaný obranný systém, kde jsou osobně bráněni pouze pivoti;

·         v případě prvního porušení tohoto pravidla v utkání rozhodčí přeruší hru a upozorní odpovědného vedoucího daného týmu. V případě dalšího porušení tohoto pravidla je osobně bránícímu hráči udělen dvouminutový trest.

 

Komentář: Při doporučených ofenzivních systémech obran může docházet k situacím, které jsou podobné postavení s kombinovanou obranou. V takové situaci vždy záleží na posouzení rozhodčího. Za kombinovanou obranu nepovažujeme situaci, kdy bránící hráč přiblížil (téměř obsadil) k útočníkovi bez míče za účelem získat míč, nebo neumožnit přihrávku – v aktivním obranném postavení k hráči s míčem a po ukončení této obranné akce se vrátil zpět do výchozího obranného postavení (odstoupil od útočníka – nevěnuje mu neustálou pozornost jako při osobní obraně). Důležité je také posoudit pohyb útočícího hráče. Pokud „obsazený“ útočící hráč se pohybem do jiného prostoru může uvolnit z dosahu bránícího hráče, tak se nejedná o kombinovanou obranu (protože bránící hráč nevěnuje neustálou pozornost jednomu hráči - nebrání na těsno). V prostoru mezi „šestkou“ a čarou devítimetrového hodu se mohou útočící hráči bránit osobně – pivot, postman, hráč v záběhu za obranu atd.